Az amethystcandle.com, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a ezen weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Tulajdonos írásos hozzájárulása nélkül.

Az amethystcandle.com weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére. Tilos az amethystcandle.com weboldal tartalmának, részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése. Az amethystcandle.com név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a Tulajdonos írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képi tartalmanként bruttó 50.000 Ft, mozgókép tartalmanként 80.000 Ft, illetve szavanként bruttó 10.000 Ft. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.